Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.eshop.saunabau.sk
Stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "VOP")


1. Predávajúcim (prevádzkovateľom) v internetovom obchode www.eshop.saunabau.sk je firma Marián Sasko,FI-SA s.r.o., so sídlom Družstevná 24,900 01 Modra, IČO: 35084103, IČDPH: SK1020231608. Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri OÚ Pezinok, oddiel ŽO 107-7499

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov, alebo služby/žieb), prípadne si tovar môžete objednať emailom na adrese fisa@saunabau.sk Tovarom sa rozumejú produkty, alebo služby ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu fisa.sk

3. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

4. K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa. Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.).

5. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba, pošta) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa.

ZÁRUČNÁ DOBA - Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

6. Predávajúci dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v nasledovných dodacích lehotách. Ak je tovar skladom dodacia lehota je do 48 hodín. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od potvrdenia objednávky podľa dostupnosti tovaru na sklade alebo v závislosti od konkrétneho produktu. Objednávky štandardne vybavujeme priebežne.

Doba dodania saunových kabín je 4-6 týždňov od vytvorenia záväznej objednávky, podpisu Zmluvy o dielo a zaplatenie zálohovej faktúry vo výške 50% z celkovej sumy.

Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.  Možnosti prepravy tovaru a súvisiace ceny platné v rámci Slovenska sú nasledovné:

  • cena prepravy Vám bude oznámená po potvrdení objednávky, nakoľko závisí od objemu a hmotnosti každej zásielky individuálne,
  • tovar je možné odobrať aj priamo v sídle firmy,
  • cena prepravy do zahraničia je kalkulovaná individuálne.

Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom na sprievodnom doklade spoločnosti TopTrans. Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená zákazníkom pri objednaní v objednávkovom formulári. Zákazník sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny. Zákazník si po telefonickom dohovore s predstaviteľom predávajúceho môže tovar prevziať i osobne na adrese našej firmy.

Tovar možno uhradiť nasledovnými spôsobmi :

  • na dobierku prostredníctvom spoločnosti TopTrans EU, a.s.alebo Slovenská pošta – za objednaný tovar sa platí v hotovosti pri preberaní zásielky,
  • jednorazovým bankovým prevodom na bankový účet firmy uvedený pri objednávke. Objednávky vybavujeme obratom po pripísaní predmetnej platby na účet firmy,
  • v hotovosti pri osobnom odbere v mieste prevádzky firmy.


7. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

8. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky/pri tovare vyrábanom na zákazku 100%/. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná a dĺžna suma právne vymáhaná..

9. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá objednávateľ, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. Tovar, ktorý budete vracať v rámci záruky späť, musí byť v pôvodnom obale, nesmie niesť známky použitia, musí byť nepoškodený, kompletný ( vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu na použitie atď ) a s kópiou dokladu o kúpe.

10. Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maily potvrdzujúcom prijatie objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

12. V prípade, ak objednávateľ sa aktuálne nachádza, alebo žije v zahraničí, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. Pri doručení objednávky do ČR objednávateľ platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepočte na KČ podľa aktuálneho kurzu Tatra banka a.s.

13. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.